Kullanım Şartları ve Sözleşmesi

Kullanım Şartları ve Sözleşmesi

ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar: İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sözleşmesi (“Sözleşme”); LİFECELL DIGITAL LTD. (“LDL” ve/veya “PAYCELL”) (MŞ: 19556 Adres: 7. Sokak No:8, Organize Sanayi Bölgesi, Taşkınköy, Lefkoşa, ile LDL’den işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi akdetmiş ödeme hizmeti kullanıcısı (“Müşteri/Kullanıcı”) (LDL ve Müşteri, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar: Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir: “Alıcı” Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Müşteri’nin mal veya hizmet temin etmek üzere LDL hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişidir. “Çağrı Merkezi” Sözleşme’de aksi kararlaştırılmadıkça Müşterinin her türlü destek/şikayet talebini karşılayan 05338781018 numaralı çağrı merkezidir.

“Elektronik Para” LDL ve Temsilcilerinin kabul ettiği fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak saklanan ve Kanun kapsamında tanımlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan parasal değerdir.

“Hassas Ödeme Verisi” Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.

“İş Günü” Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasıdır.

“İşlem Limiti” Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Müşteri tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarıdır.

“Kurum” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve/veya KKTC Merkez Bankası’dır.

“Mevzuat” Kanun, Yönetmelik ve ilgili sair düzenlemeleridir.

“PAYCELL Hizmetleri” PAYCELL’ın Kanun ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Kurum’dan aldığı yetkilendirme/izin ve Kurum düzenlemelerinin sunumuna imkan verdiği faaliyetler kapsamında Müşteri’ye sunduğu hizmetleri ifade eder. Bu kapsamda işbu Sözleşmede Müşteri’nin Alıcı’dan/ürün/hizmet/servisler satıcısından aldığı ürün ve hizmet bedelleri, gecikme faizi, geç tahsilat bedeli gibi ürün ve hizmet ile ilgili bedellerin; Müşteri’nin, PAYCELL’in temsilcisi olan bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin hizmet faturalarına yansıtarak veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden yansıtarak tahsil etmesi ve Alıcı’ya/ Alıcının Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na iletmesine imkan sağlayan ödeme hizmetini (“Mobil Ödeme”) veya Müşteri’nin talimatı ile Kanun uyarınca Elektronik Para ihracını; ihraç edilen Elektronik Para vasıtası ile ürün/hizmet/servis bedeli, gecikme faizi ve/veya geç tahsilat bedeli hizmet bedelinin tahsil edilerek Alıcı’ya ve/veya Alıcı’ya aktarılmak üzere Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iletilmesine imkân sağlayan hizmetler ile sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri, ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suiistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler ile ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Kanunun yer alan hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi hizmetlerini Müşteri’ye sunabilir. PAYCELL Hizmetleri, ödeme talimatı anında/hizmet bazında Turkcell Mobil Ödeme, Turkcell Faturalama, Turkcell Hattım ile Öde, Ön Ödemeli Kart/Paycell Kart ve benzeri adlarla da adlandırılabilir. “Ödeme Aracı” Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan, SMS alabilen, Müşteri’ye ait cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracıdır. “Ödeme Emri” Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatıdır. “Ödeme Hizmetleri” İşbu Sözleşme kapsamında Kanun’daki yetkilere dayanılarak PAYCELL tarafından sağlanan ödeme ve Elektronik Para hizmetlerinin tamamıdır. “Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşlarıdır. “Paycell Uygulaması/ Kart Saklama Hizmeti” Kullanıcılara güvenli ve kolay çözümleri sağlayan platformdur. “Temsilci” Sözleşmede PAYCELL tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına PAYCELL adına ve hesabına hareket eden ve https://kktcell.com/paycell Bize Ulaşın linkinde bilgileri bulunan kişi/kişileri ifade eder.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu: PAYCELL tarafından Müşteri’ye Mevzuat uyarınca sunulacak PAYCELL Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. Hizmete ilişkin Düzenlemeler

4.1 PAYCELL, Müşteri’ye, Sözleşme’nin onay imza tarihi itibariyle Müşteri tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile PAYCELL Hizmetleri aracılığı ile Kanunmaddeleri ve Kanun’a ilişkin ikincil düzenlemeler uyarınca gereken hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. PAYCELL, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen PAYCELL Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracıl��ğı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile PAYCELL’ın edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

4.2 Müşteri, PAYCELL tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder.

4.3 Sözleşme kapsamında PAYCELL, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. PAYCELL bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade edecektir. Bu kapsamda Müşteri’nin herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan PAYCELL sorumlu olacaktır. Tüketiciler Hakkında: işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ayıplı sunulması halinde Müşteri hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

4.4 Müşteri, PAYCELL nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Müşteri ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracına ve Hassas Ödeme Verilerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, PAYCELL’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak 4.5.2 maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Müşteri durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal PAYCELL’a bildirmekle yükümlüdür.

4.5 Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

4.5.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak PAYCELL’a yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak PAYCELL tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, PAYCELL ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Müşteri’ye aktarır. Paycell Kart harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi 45 (kırkbeş) ile 180 (yüzseksen) gün arası sürebilir. Uluslararası VISA / MasterCard kuralları ve yurtiçinde Bankalar arası Kart Merkezi prosedürleri ile işlemine ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre süre değişkenlik gösterebilir.

4.5.2 Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. Müşteri, 4.4 maddesi uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Müşteri, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 4.4 maddesindeki yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

4.5.3 Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse PAYCELL, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.5.4 Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde PAYCELL’ın işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir. Müşteri, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal Çağrı Merkezi üzerinden PAYCELL’a veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.5.5 Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme: Müşteri, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. PAYCELL, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan PAYCELL’a verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde PAYCELL, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

4.6 Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında yasal süre içinde işlem türüne göre SMS yolu ile ya da kullanıcı hesabı üzerinden veya Müşteri bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisi faturasında veya kullanıcısında ya da ÖKC ve POS cihazlarından çıkacak slipler veya SMS veya Paycell Uygulaması aracılığı ile işlem tarihinden itibaren en geç 1 ay sonra Müşteri ile paylaşılacaktır: 4.6.1 Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi, 4.6.2 Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, 4.6.3 Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, 4.6.4 Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı, 4.6.5 Ödeme Emri’nin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi.

4.7 PAYCELL, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur. Müşteri, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Müşteri’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda PAYCELL’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.8 Müşteri’nin PAYCELL Hizmetleri’ni kullanarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili PAYCELL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Müşteri, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta PAYCELL’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde PAYCELL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Müşteri bu kapsamda PAYCELL’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

4.9 PAYCELL Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile PAYCELL Hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran PAYCELL tarafından belirlenmektedir. PAYCELL bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın değiştirebilecektir.

4.10 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde PAYCELL aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

4.11 Müşteri’den PAYCELL Hizmetlerini yararlanması karşılığında tahsil edilecek tutarlar işbu Sözleşme’nin dijital ortamda, tablet üzerinden akdedilmesi halinde https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar ’da düzenlenmektedir.

Madde 5. Hizmet Süreçleri

5.1 Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar ‘da belirtilen yöntemler ile PAYCELL Hizmetlerini sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran PAYCELL takdirinde olacaktır.

5.2 Müşteri, PAYCELL Hizmetlerinden PAYCELL nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile veya PAYCELL’tan ilgili süreçleri tamamlayarak edineceği bir ödeme aracı ile faydalanabilecektir. Müşteri, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (“KKTCELL”) nezdindeki hattının mobil ödeme işlemlerine açılabilmesi için ayrıca onay vermesi gerektiğini, var ise Paycell Kart’ın kullanıma ve internet alışverişine açık bir şekilde açılacağını kabul eder. Müşteri, hattının Mobil Ödemeye açılması ile ilgili kendisinden talep edilen adımları tamamlamakla ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca hattının açık olmasını teminle yükümlü olup, bunu yapmadığı takdirde bazı PAYCELL Hizmetlerinden faydalanamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Hatta bağlı olmayan Ödeme Aracı ile yapılan işlemler bu hükümden müstesnadır.

5.3 Müşteri, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde PAYCELL, SMS, uygulama aktivasyon ve varsa ön ödemeli karta para yapılacak bakiye yükleme işlemi dahil öngördüğü yöntemlerle talep edilen fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Müşteri’nin kullanımına sunacak akabinde ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu/slip/bilgilendirme SMS’i Müşteri’ye iletecektir.

Sözleşmenin 13.6 maddesi uyarınca aksi Müşteri tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe ve hatta bağlı olmayan Ödeme Aracı’nın söz konusu olmadığı haller için Elektronik Para’nın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda kullanıcının PAYCELL’a bilgi vermesi ve Müşteri Tanıma prosedürünü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması PAYCELL tarafından talep edilebilecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, PAYCELL’in bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında PAYCELL, Müşteriden KKTC Kimlik Kartı No ve/veya TCKN, Ad, Soyad kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

Müşteri, PAYCELL Çağrı Merkezi üzerinden herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. PAYCELL, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşteri’nin bu talebi üzerine PAYCELL tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin PAYCELL’a eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7(yedi) işgünü içerisinde Elektronik Para karşılığı kadar fonun Müşteri tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bu iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hat sahibine ait olması şartı aranacaktır.

Müşteri tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için PAYCELL tarafından gösterilecek lokasyonlara giderek veya PAYCELL’ın önerdiği başka bir yöntem ile kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. PAYCELL, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Fona çevirme durumunda Müşteri’nin PAYCELL’e veya Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd’ye bir borcu olması halinde PAYCELL’a talimat verilmesi halinde, söz konusu bedel Müşteri’nin Elektronik Para’sından mahsup edilecek ve kalan tutar (varsa) Müşteri’ye iade edilecektir. Müşterinin GSM hattını devretmesi, iade etmesi vb. durumlarda işlem öncesi Elektronik Para bakiyesini tahsil etmesi ve değişikliği PAYCELL’e bildirmesi zorunludur. PAYCELL, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme hakkını saklı tutar.

5.4 PAYCELL Hizmetleri üzerinden üye işyerlerinde yapılacak tüm ödemeler öncelikli olarak mevcut olması halinde Elektronik Para’dan tahsil edilecek olup Elektronik Para tutarı bulunmadığı takdirde ücretlendirme Mobil Ödeme ile KKTCELL Mobil İletişim Hizmet faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden gerçekleştirilecektir.

5.5 Ödeme işlemi, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için PAYCELL’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Müşteri, ancak aşağıda 5.6 maddesinde belirtilen sürelerde onayını geri alabilecektir.

5.6 Müşteri, Ödeme Emri’nin PAYCELL’a ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emri’ni geri alma imkanı bulunmayacağını kabul eder. Ödeme Emri’nin İş Günü dışında PAYCELL’e ulaşması halinde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılır. Müşteri, 5.6.1 Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni PAYCELL’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,5.6.2 Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri’nin ödemeye ilişkin fonları PAYCELL’ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.5.6.3 Müşteri’nin yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde PAYCELL işlemi https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar ’da belirtilen şekilde ücretlendirecektir. 5.6.4 Müşterilerin, Paycell Hizmetleri’nden faydalanması dolayısıyla her türlü kazanım ve bilgilendirmeleri Paycell Uygulaması veya https://kktcell.com/paycell ’den yapılır.

5.7 PAYCELL’ın, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak PAYCELL, söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Müşteri’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde bildirimde bulunur. Müşteri’nin bu bildirimle birlikte Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. Müşteri, Sözleşme’ye ilişkin 30 (otuz) günlük süre içinde Paycell kanallarından fesih bildiriminde bulunmaması halinde, ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

5.8 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile PAYCELL tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’ye ait bilgiler ayrıca PAYCELL tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Müşteri, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal PAYCELL ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.9 Müşteri, operatör nezdindeki GSM hattını devretmesi veya kapatılması öncesinde Dijital/Elektronik Para bakiye iade talebini PAYCELL’a yazılı olarak iletmelidir.

5.10 Müşteri, KKTCELL tarifeleri ile birlikte veya tekil olarak sunulan 3. Kişilere ait mal ve hizmetlerde, hattı mobil ödemeye kapalı olsa dahi, abone olunan tarife gereğince bu hizmetlerin ücretlerinin PAYCELL aracılığıyla tahsil edileceğini, işbu Sözleşmeyi feshetmesi ve/veya hattının mobil ödemeye kapatılmasını talep etmesi halinde tarife değişikliği yapması gerekeceğini kabul eder.

 

Madde 6. Mali Hükümler

6.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar’da belirtilen koşullarla tutarları ödeyecektir. Bu ödeme, Müşteri’nin hizmeti kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. İlgili tutarlar PAYCELL tarafından güncellenebilecek olup, Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

Müşteri’nin Mobil Ödeme işlemlerinde mal ve hizmet bedelleri ile PAYCELL hizmet bedelinin geç tahsilinden kaynaklı olarak https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar ’da belirtilen koşullarla geç tahsilat bedeli ödeyecektir.

6.2 Müşteri’nin Paycell Hizmetleri yoluyla Satıcı’dan/ Fonun Alıcısından aldığı mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar Satıcı tarafından belirlenmekte olup Müşteri bu hususta PAYCELL’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler, Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

6.3 İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti, kimlik teyidi yapılmamış müşteriler için limitler Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtildiği şekildedir.

6.4 Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de PAYCELL Hizmetleri aracılığı ile ödeneceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’den ilgili tutar tahsil edilecek olup bu husus Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir. Faiz tutarı, Alıcı tarafından belirlenecek olup Müşteri, bu kapsamda PAYCELL’den herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

6.5 İşleme göre ön ödemeli kartın (Paycell Kart) tavsiye edilen satış tutarı, Paycell Kart özelinde değişiklik gösteren ücretler, Müşteri Paycel Card kullanım ücreti, Paycell Kart’a TİM’lerden yapılacak para yüklemelerinde, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılacak elektronik para iadesi/para çekimi ücretleri, Paycell mobil uygulama üzerinden kart ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, havale ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Paycell mobil uygulaması ve Paycell altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, elektronik paranın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler ve sair tüm ödemeler açıkça belirtilmektedir.

Madde 7. Tazminat: Müşteri, işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle PAYCELL’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi: Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1 PAYCELL, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden PAYCELL’e bildirecektir.

9.2 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda PAYCELL bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.

9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PAYCELL tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir.

9.4 PAYCELL’in Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme PAYCELL’in yapacağı bildirime istinaden PAYCELL tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

9.5 Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde PAYCELL Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAYCELL (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

9.6 Sözleşme, Mobil Ödeme işlemleri için ayrıca Müşteri’nin Mobil Ödeme işlemlerini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Turkcell nezdindeki hattının süreli veya süresiz olarak kullanıma kapatılması halinde de askıya alınacaktır. Hattın kapanması, Sözleşmenin 5.2 maddesine aykırılık teşkil edecek ve işbu Sözleşme’nin PAYCELL tarafından Sözleşme’nin 9.2’maddesinde belirtilen yöntemle feshi söz konusu olabilecektir. Müşteri’nin hileli davranışı veya bilgi güvenliği ihlali, yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran ve benzeri risk oluşturan, vb benzeri hallerde PAYCELL Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAYCELL Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında PAYCELL Hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

Madde 10.Feshin Sonuçları:

10.1 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10.2 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

Madde 11. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği /Aydınlatma:

11.1 Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte PAYCELL’a başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri güveliği için PAYCELL’ın bu Sözleşmede yer alan- adresine yazılı talep iletilerek noter/iadeli taahhütlü başvuru ile kullanılabilecektir. Konu ile ilgili aydınlatma metni ve detaylara: https://kktcell.com/paycell Gizlilik ve Güvenlik linkinden ulaşılabilmektedir.

11.2 PAYCELL, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

11.3 Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki PAYCELL Hizmeti’nin sunulması ve/veya PAYCELL ve ilgili Turkcell Grup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar, ihtilaf halinde KKTC Lefkoşa Kaza Mahkemeleri ve/veya İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

Madde 13. Genel Hükümler:

13.1 Devir: Müşteri, PAYCELL’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. PAYCELL, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

13.2 Bildirimler: PAYCELL, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim veya Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Paycell Uygulaması üzerinden veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep PAYCELL tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. İşbu Sözleşme’nin yüz yüze kanallardan imzalanması halinde Müşteri işbu Sözleşme’nin bir örneğini saklayabilecektir. Müşteri, Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı ile kurulması halinde dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine PAYCELL kurumsal web sitesinden https://kktcell.com/paycell Kullanım Şartları ve Sözleşmesi’nden ulaşabilecektir.

13.3 Sözleşme’nin Bütünlüğü: Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

13.4 Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

13.5 Mücbir Sebep Halleri: Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, PAYCELL lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

13.6 UYUM: Müşteri, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak PAYCELL’a yazılı olarak bildireceğini ve hattını 3. Bir kişiye devretmesi, hattını başka bir gsm operatörüne taşıması, gsm operatörü değişikliği yapması ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu PAYCELL’a yazılı olarak bildireceğini ve Müşterinin işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, PAYCELL tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Müşteri, PAYCELL’ın Müşteri nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

13.7 Uygulanmama: Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Müşteri Sözleşme’yi akdetmiş olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Müşteri’ye uygulanmayacaktır.

Sözleşme’nin Mali Hükümler başlıklı 6. Maddesi kapsamında Müşterinin kredi ile satın aldığı cihazların kredi geri ödemelerine PAYCELL tarafından aracılık edilmesi halinde mobil ödeme kullanan Müşterilerden işlem ücreti olarak her bir kredi başına https://kktcell.com/paycell Ticari Kurallar ‘da yer alan tutar tahsil edilir.