GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Kuzey Kıbrıs Turkcell Web sitesi (www.kktcell.com), Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.'e aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Kuzey Kıbrıs Turkcell için büyük önem taşır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili ‘Kuzey Kıbrıs Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Süper Şifre’nizi kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ederiz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ‘in sorumlu olmadığını belirtiriz.

Kuzey Kıbrıs Turkcell gizlilik politikalarını değiştirme hakkını saklı tutar, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme Turkcell abonelerinin önceden imzaladıkları ‘Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1- TANIMLAR : 
ABONE: KUZEY KIBRIS TURKCELL bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları 
KUZEY KIBRIS TURKCELL: Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU : 
İşbu sözleşmenin konusu, KUZEY KIBRIS TURKCELL tarafından ABONE ‘ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, KUZEY KIBRIS TURKCELL tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (Bundan böyle kısaca ‘KUZEY KIBRIS TURKCELL’in şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle KUZEY KIBRIS TURKCELL’in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı KUZEY KIBRIS TURKCELL’i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
4.1. TURKCELL’in ABONE ‘ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE ’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir TURKCELL taahhüdü oluşturmaz. 
4.2. ABONE, TURKCELL’in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan KUZEY KIBRIS TURKCELL’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde KUZEY KIBRIS TURKCELL’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında KUZEY KIBRIS TURKCELL’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.3. KUZEY KIBRIS TURKCELL, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar. 
4.4. KUZEY KIBRIS TURKCELL, ABONE’nin, KUZEY KIBRIS TURKCELL ’deki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, Süper şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği Kanaat’ına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı KUZEY KIBRIS TURKCELL’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
4.5. ABONE tarafından KUZEY KIBRIS TURKCELL’e iletilen bilgiler doğrultusunda, KUZEY KIBRIS TURKCELL’in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile KUZEY KIBRIS TURKCELL’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde KUZEY KIBRIS TURKCELL’i derhal haberdar edeceğini aksi takdirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
4.6. KUZEY KIBRIS TURKCELL ’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TURKCELL’in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde TURKCELL sorumlu olmayacaktır. TURKCELL, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE ‘ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. 
4.7. KUZEY KIBRIS TURKCELL ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için KKTC Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. KUZEY KIBRIS TURKCELL ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, KUZEY KIBRIS TURKCELL’in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, KUZEY KIBRIS TURKCELL tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde KUZEY KIBRIS TURKCELL tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri TURKCELL’e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
4.10. KUZEY KIBRIS TURKCELL, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

 

 

Sayfayı kaydırın